Skip to main content

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting

Vrienden Hospice 

Inleiding

De Stichting Vrienden Hospice is op 18 april 2001 opgericht als een organisatie die materiële en immateriële steun geeft aan het Sint Jans Hospice de Casembroot aan de Nassaulaan in Middelburg.
Het Sint Jans Hospice de Casembroot, onderdeel van de zorgorganisatie Zorgstroom, is een comfortabel en sfeervol huis waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Zo heeft elke bewoner een eigen kamer met een ruime badkamer, koelkast, televisie, telefoon, etc. Mensen kunnen in het Hospice in alle rust hun laatste levensfase ingaan.
De Stichting Vrienden Hospice zorgt, onder meer, voor een extra bijdrage om in het hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk voor de bewoners in het Hospice betekenen en maximale ondersteuning geven aan de verpleegkundigen, medewerk(st)ers en vrijwilligers.
Het Sint Jans Hospice de Casembroot is aangesloten bij de Associatie van zelfstandige high care hospices.

Doelstelling

De Stichting Vrienden Hospice ontplooit, onder meer, de volgende activiteiten:
 • Het financieel steunen van het Sint Jans hospice de Casembroot voor inventaris en noodzakelijke vervangingsinvesteringen die niet of nauwelijks gesubsidieerd worden. Indien nodig, extra ondersteuning van vrijwilligers.
 • Iets extra's bij feestelijke en/of bijzondere gebeurtenissen.
 • Het hospice moet toegankelijk zijn voor iedereen. Indien iemand, om welke reden dan ook, niet naar het Hospice kan, zal de Stichting “Vrienden Hospice” voor die persoon al het mogelijke doen om de toegankelijkheid tot het Hospice mogelijk te maken.

 • Het kan voorkomen dat mensen niet verzekerd zijn voor medische hulp. Indien zo iemand zich aanmeldt kan die persoon in een uiterst geval, een aanvraag indienen bij de Stichting "Vrienden Hospice" voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in de kosten.
 • Het vergroten van de bekendheid van het Hospice.

Fondswerving

Om voorgaande doelstelling te kunnen verwezenlijken wordt er ingespeeld op actieve fondsenwerving. Dit wordt gedaan door:
 • Het verkrijgen van donaties.
 • Het verwerven van zoveel mogelijk ‘Vrienden’.
 • Organiseren van activiteiten.
 • Aanvragen van subsidies voor bijzondere projecten.
 • Het interresseren van bedrijven voor actieve sponsoring.
.

Het beheer en besteding van het vermogen

Door de penningmeester wordt éénmaal per jaar, na het verstrijken van het kalenderjaar een balans winst & verliesrekening opgemaakt. Deze jaarrekening dient binnen drie maanden, doch uiterlijk binnen zes maanden, na het verstrijken van het boekjaar in de bestuursvergadering besproken en zijn vastgesteld. Hierbij dienen minimaal drie bestuurleden aanwezig te zijn, waaronder de voorzitter en penningmeester.

De vergadering van het bestuur van de Stichting vindt minimaal drie keer per kalenderjaar plaats. Er kan besloten worden om tussentijds meerdere vergadering in te plannen.

De werkwijze voor de steding van binnengekomen geldmiddelen gaat als volgt:
 • Door de contactpersoon van het Hospice wordt een aanvraag ingediend voor een project. Deze aanvraag geschiedt per e-mail met een korte omschrijving en de (geschatte) kosten.
 • Deze navraag of aanvragen worden per e-mail doorgestuurd naar de bestuursleden en behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering.
 • Indien er snel gehandeld moet worden dan coöordineert de voorzitter de spoedaanvraag.
 • Alleen bij volledige consensus wordt dan beslist.

De bestuursleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding die maatschappelijk verantwoord is. Het voltallige bestuur ziet af deze vergoeding en ziet ook af van een onkostenvergoeding.

Het vermogen van de Stichting wordt in reserve gehouden op één of meer spaarrekening(en).

Bankgegevens logoanbi IBAN NL74RABO0156619288
t.n.v. Stichting "Vrienden Hospice” te Middelburg